ප්රශ්නයක් තිබේද?අපට ඇමතුමක් දෙන්න:0086-574-55665326

විශේෂාංගගත නිෂ්පාදන

--CLIPOL විසින් IP66 කාර්මික ශ්‍රේණි, එළිමහන් W/P ස්විචය සහ GPO, ගෘහස්ථ ස්විච්ජියර් සහ විදුලි උපාංග වැනි සම්පූර්ණ පරාසයක AS/NZS සම්මත විදුලි නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය කරයි.