ප්රශ්නයක් ද? අපට ඇමතුමක් දෙන්න: 0086-574-55665326

විශේෂාංග පඩක්ට්ස්,

ආදිය එවැනි IP66 කාර්මික මාලාවක් ලෙස / NZS සම්මත විදුලි නිෂ්පාදන,, එළිමහන් W / පී ස්විචය හා ලෝරන්ස් සයිෆර්, දේශීය ස්විච් සහ විදුලි උපාංග, පුර්ණ පරාසයක නිෂ්පාදනය --CLIPOL